Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

In het regeerakkoord is een enveloppe opgenomen ten behoeve van Klimaat (E23). Er is een splitsing aangebracht in de besluitvorming over de besteding van de enveloppe tussen de middelen in 2018 en de middelen in 2019 en verder. Voor de middelen in 2019 en verder geldt dat deze worden gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- en Energieakkoord. Voor het jaar 2018 wordt de begroting van Infrastructuur en Waterstaat verhoogd met middelen uit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. In totaal gaat het om een bedrag van € 38,5 miljoen. Deze middelen worden als volgt verdeeld over de beleidsartikelen:

  • –  Artikel 14 met € 2 miljoen
  • –  Artikel 18 met € 3,5 miljoen
  • –  Artikel 21 met € 33 miljoen
Hieronder worden de budgettaire consequenties voor artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid, artikel 18 Scheepvaart en Havens en artikel 21 Duurzaamheid weergegeven. De stand vastgestelde begroting 2018 is inclusief de nota van wijziging (NvW1) en de Incidentele Suppletoire Begroting inzake Thermphos.

Artikel 14

14.01 Netwerk

Opdrachten

Opdrachten wegverkeersbeleid

Op dit artikel wordt € 2 miljoen ingezet als cofinanciering bij de verschillende regionale projecten. Maatregel betreft om via regionale partners mensen te stimuleren van de auto over te stappen naar duurzamere modaliteiten.

Artikel 18

18.01 Scheepvaart en Havens

Opdrachten

Opdrachten Topsector Logistiek

Op dit artikel wordt € 2,5 miljoen ingezet in de vorm van een bijdrage aan het bestaande programma lean and green van netwerkorganisatie Connekt waarbij bedrijven advisering en begeleiding krijgen over de mogelijkheden in het bereiken van CO2 reductie in hun bedrijfsvoering.

Subsidies

Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart (IDB)

Op dit artikel wordt € 1 miljoen ingezet ten behoeven van de binnenvaart voor het terugdringen van CO2 uitstoot. Het gaat dan voornamelijk om innovaties en green deals in deze sector. Middelen worden aan partijen verstrekt middels de IDB-regeling.

Artikel 21

21.05 Duurzame Productketens

Opdrachten

Transitiegericht inkopen

Op dit artikel wordt € 5 miljoen ingezet voor transitiegerichte (klimaatneutrale en circulaire) inkoop door overheden. Met deze inzet worden ca. 100 pilotprojecten uitgevoerd en wordt monitoring daarvan gerealiseerd. Hiermee kan de emissie van broeikasgassen door overheidsconsumptie worden teruggedrongen. Daarnaast kunnen overheden hiermee een marktvraagimpuls geven.

Subsidies

Chemische Recycling Kunststoffen

Op dit artikel wordt € 5 miljoen ingezet voor chemische recycling van kunststoffen, door het ophogen van de subsidietender Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) van de Topsector Energie. Daarmee worden demoplants en pilotprojecten mogelijk gemaakt voor het chemisch recyclen van kunststoffen.

Artikel 21.06 Natuurlijk Kapitaal

Opdrachten

Innovaties in grond-, weg- en waterbouw

Op dit artikel wordt € 2 miljoen ingezet voor innovaties in Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het gebruik van asfalt en beton in de GWW-sector leidt tot een relatief hoge uitstoot van CO2. Door het budget incidenteel te verhogen, kan Rijkswaterstaat als launching customer de (bijna) marktrijpe innovaties voor asfalt en beton testen om CO2-emissies te reduceren.

Artikel 21.07 Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

Duurzaamheid, Mobiliteit en Brandstofvisie

Kies de Beste Band

Op dit artikel wordt € 2 miljoen ingezet om de CO2-uitstoot door voertuigen met een verbrandingsmotor te verminderen met behulp van het intensiveren van een bewustwordingscampagne, het opstellen van een handreiking voor autobedrijven en bandenretailers en onderzoek naar het bevorderen van het gebruik van de beste band.

Demonstratieproject «Zero-emissie stadslogistiek»

Op dit artikel wordt € 4 miljoen in het kader van Zero-emissie stadslogistiek (ZES_ ingezet om een impuls te geven aan «de Green Deal ZES. Het geld is bestemd voor ondersteuning van de 30 grootste gemeenten en bedrijfsleven voor pilotprojecten die dienen als proof of concept van emissievrije stadslogistiek. Het geld wordt via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. In de demonstratieprojecten die met de bijdrage in 2018 worden gefinancierd, wordt voor ondernemers de onrendabele top voor overschakelen naar zero-emissie bestelauto’s gedeeltelijk weggenomen. Daarnaast wordt het aantal deelnemende gemeenten uitgebreid van 14 naar 30.

Subsidies

Subsidies Duurzame Mobiliteit

Op dit artikel wordt € 15 miljoen ingezet voor een impuls aan de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport. Het doel is om innovaties bij het bedrijfsleven en medeoverheden te stimuleren, het verduurzamen van hun eigen vervoersbewegingen of het ontwikkelen van nieuwe technieken.

b. Budgettaire consequentie beleidsartikelen

Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand Ontwerp begroting 2018, incl. NvW (1)

Stand ISB Thermphos (2)

Stand ISB 2018 Wederopbouw (3)

Mutaties ISB 2018 Klimaat (4)

Stand ISB 2018 Klimaat (5=3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Art.nr.

Verplichtingen:

27.319

27.319

27.319

2.000

29.319

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

36.725

36.725

36.725

2.000

38.725

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

81%

81%

77%

 

77%

       
                     

14.01

Netwerk

20.575

20.575

20.575

2.000

22.575

0

0

0

0

 

Opdrachten

15.304

15.304

15.304

2.000

17.304

0

0

0

0

 

Opdrachten Wegverkeersbeleid

1.146

1.146

1.146

2.000

3.146

0

0

0

0

 

Subsidies

650

650

650

0

650

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

4.621

4.621

4.621

0

4.621

0

0

0

0

                     

14.02

Veiligheid

16.150

16.150

16.150

0

16.150

0

0

0

0

 

Opdrachten

6.218

6.218

6.218

0

6.218

0

0

0

0

 

Subsidies

8.401

8.401

8.401

0

8.401

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

584

584

584

0

584

0

0

0

0

 

Bijdrage aan internationale organisaties

30

30

30

0

30

0

0

0

0

 

Bijdrage en ZBO's en RWT's

917

917

917

0

917

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

6.782

6.782

6.782

0

6.782

0

0

0

0

Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand Ontwerp begroting 2018, incl. NvW (1)

Stand ISB Thermphos (2)

Stand ISB 2018 Wederopbouw (3)

Mutaties ISB 2018 Klimaat (4)

Stand ISB 2018 Klimaat (5=3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Art.nr.

Verplichtingen:

4.576

4.576

31.576

3.500

35.076

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

25.396

25.396

27.396

3.500

30.896

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

95%

95%

78%

 

83%

       
                     

18.01

Scheepvaart en havens

25.396

25.396

27.396

3.500

30.896

0

0

0

0

 

Opdrachten

17.561

17.561

19.561

2.500

22.061

0

0

0

0

 

Opdrachten Topsector Logistiek

8.071

8.071

8.071

2.500

10.571

0

0

0

0

 

Subsidies

5.044

5.044

5.044

1.000

6.044

0

0

0

0

 

Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

1.114

1.114

1.114

0

1.114

0

0

0

0

 

Bijdrage aan internationale organisaties

1.677

1.677

1.677

0

1.677

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand Ontwerp begroting 2018, incl. NvW (1)

Stand ISB Thermphos (2)

Stand ISB 2018 Wederopbouw (3)

Mutaties ISB 2018 Klimaat (4)

Stand ISB 2018 Klimaat (5=3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Art.nr.

Verplichtingen:

35.176

35.176

35.776

33.000

68.776

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

34.421

34.421

35.021

33.000

68.021

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

82%

82%

27%

 

28%

       
                     

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

237

237

237

0

237

0

0

0

0

 

Opdrachten

237

237

237

0

237

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

18.276

18.276

18.876

10.000

28.276

0

0

0

0

 

Opdrachten

9.617

9.617

10.217

5.000

14.617

0

0

0

0

 

Transitiegericht inkopen

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

 

Subsidies

1.620

1.620

1.620

5.000

6.620

0

0

0

0

 

Chemische Recycling Kunststoffen

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

7.039

7.039

7.039

0

7.039

0

0

0

0

21.06

Natuurlijk Kapitaal

1.206

1.206

1.206

2.000

3.206

0

0

0

0

 

Opdrachten

891

891

891

2.000

2.891

0

0

0

0

 

Innovaties in grond-, weg- en waterbouw

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

 

Subsidies

315

315

315

0

315

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.07

Duurzame Mobiliteit

14.702

14.702

14.702

21.000

35.702

0

0

0

0

 

Opdrachten

9.987

9.987

9.987

6.000

15.987

0

0

0

0

 

Duurzaamheid, Mobiliteit en Brandstofvisie

0

0

0

6.000

6.000

0

0

0

0

 

Subsidies

452

452

452

15.000

15.452

0

0

0

0

 

Subsidies Duurzame mobiliteit

0

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

4.263

4.263

4.263

0

4.263

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noot 1: Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 nr. 62 en nr. 63