Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 325

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2018

Bijgaand zend ik u de publicatie van de Inspectie SZW over de Staat van de arbeidsveiligheid1.

Ingevolge de aanbeveling van de WRR om de maatschappelijke functie van toezicht door rijksinspecties tot uiting te brengen met het opstellen van «een staat van», heeft de Inspectie SZW in 2017 voor het eerst de «Staat van arbeidsveiligheid» gemaakt. Deze is erop gericht stakeholders te informeren en input voor maatschappelijke gedachtevorming te zijn. Ze volgt daarmee tevens het voorbeeld van andere rijksinspecties.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
T. van Ark

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl