Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 792

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit rapporten van de Inspectie JenV en de Politieonderwijsraad blijkt dat het politieonderwijs nog verbetering behoeft wat betreft kwaliteit van het politieonderwijs;

overwegende dat intensievere samenwerking met het reguliere onderwijsveld kan leiden tot het effectiever en sneller opleiden van politiemensen;

overwegende dat de Inspectie JenV is belast met het toezicht op het politieonderwijs en waar het geaccrediteerde opleidingen betreft dit toezicht namens de onderwijsinspectie uitvoert;

verzoekt de regering, in samenspraak met ketenpartners uit zowel het onderwijsveld als de veiligheidsketen te onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen het politieonderwijs en het reguliere onderwijs geïntensiveerd kan worden en waar nodig de onderwijsinspectie hierbij te betrekken, en over de uitkomst hiervan de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer