Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 322

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juli 2018

Sinds enkele jaren zien we een toename van het aantal patiënten met een meningokokken type W infectie. Per 1 mei 2018 is het meningokokken C vaccin gewijzigd in een vaccin dat beschermt tegen meningokokken type A, C, W, en Y. Dit MenACWY-vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen van 14 maanden. Vanaf oktober 2018 krijgen ook jongeren die 14 jaar worden deze vaccinatie aangeboden. Deze maatregelen komen voort uit het deskundigenberaad en bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) die vorig jaar hebben plaatsgevonden. Mijn ambtsvoorganger heeft u destijds geïnformeerd over de genoemde maatregelen.1
Op 5 juli 2018 heeft de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding opnieuw een outbreak management team2 (OMT) belegd. Aanleiding hiervoor was de aanhoudende stijging van het aantal infecties met meningokokken type W.

In 2017 werden er gemiddeld zes patiënten per maand gerapporteerd. In 2018 zijn dit er tot nu toe tien per maand. Hoewel de kans op een meningokokken-infectie nog steeds klein is, is de verwachting dat deze stijging zonder aanvullende maatregelen zal doorzetten.

Het doel van het OMT was de toename van het aantal ziektegevallen te evalueren en te bepalen of uitbreiding van het vaccinatie-aanbod nuttig is. Het advies van de deskundigen (zie bijlage)3 is om een eenmalige extra vaccinatiecampagne te organiseren voor vier aanvullende leeftijdscohorten, te weten geboortejaren 2001, 2002 en 2003 en geboortecohort 2004 t/m 30 april4, naast de al geplande vaccinatie van het geboortecohort 2005 en 2004 vanaf 1 mei. Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14 tot en met 18 jarigen aangeboden te hebben.

Het OMT adviseert daarnaast om onderzoeksvoorstellen te laten uitwerken door deskundigen. Deze moeten zich richten op onderzoek naar dragerschap van meningokokken onder adolescenten en de werkzaamheid van meningokokkenvaccins bij ouderen boven de 65 jaar.

Het bestuurlijke afstemmingsoverleg (BAO)5 heeft het advies van de deskundigen getoetst op bestuurlijke wenselijkheid en haalbaarheid en heeft het advies bekrachtigd (zie bijlage)6. De leden van het BAO hebben daarbij aandacht gevraagd voor de omvang van de campagne, de organisatie, de communicatie en de privacywetgeving in relatie tot deze extra grootschalige vaccinatiecampagne. Daarbij heeft het BAO verzocht om de voorbereiding in nauw overleg met uitvoerende organisaties te doen.

Ik deel de zorgen van de deskundigen en de bestuurders en vind het belangrijk dat we er alles aan doen om de stijging van het aantal meningokokken-infecties een halt toe te roepen. Met deze extra vaccinatiecampagne willen we er voor zorgen dat we een brede epidemie voorblijven. Ook vind ik het belangrijk dat nader onderzoek wordt gedaan. Daarom neem ik het advies van het OMT en het BAO over.

Ik heb het RIVM gevraagd om de voorgestelde onderzoeksvoorstellen uit te werken. Daarnaast heb ik het RIVM opdracht gegeven om met de implementatie van de extra campagne aan de slag te gaan. Op dit moment lijkt er voldoende vaccin beschikbaar te komen. Vanwege de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure en vaccinproductie verwacht ik dat de eerste groep jongeren in de loop van 2019 gevaccineerd kan worden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
P. Blokhuis

Noot 1: Kamerstuk 32 793, nr. 279.

Noot 2: Dit team wordt door de directeur van het centrum infectieziektebestrijding van het RIVM bijeengeroepen en bestaat uit deskundigen die adviseren over mogelijke maatregelen naar aanleiding van een uitbraak van infectieziekten.

Noot 3: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 4: Dit is het deel van het geboortecohort 2004, de 14 jarigen, dat dit jaar door een tekort aan vaccins niet gevaccineerd kon worden. Met deze extra campagne kan dit alsnog.

Noot 5: Het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) toetst bij infectieziektedreigingen de adviezen van de deskundigen op bestuurlijke wenselijkheid en haalbaarheid. Het BAO bestond uit vertegenwoordigers van de VNG, IGZ, GGD-GHOR Nederland, ActiZ, AJN, RIVM en het Ministerie van VWS.

Noot 6: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl