Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000

26 800 XI MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Vergaderjaar 1999-2000

Nr. 30 Voorgesteld 17 november 1999

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat het geldende ruimtelijk beleid met zich brengt dat in gebieden waarvoor een restrictief beleid geldt slechts in beperkte mate uitbreiding van de woningvoorraad mogelijk is;


overwegende, dat bovendien in het kader van de woonruimteverdeling de wettelijke mogelijkheden tot het stellen van bindingseisen beperkt zijn;


overwegende, dat mede als gevolg van de sterk gestegen koopprijzen, in veel plattelandsgemeenten en de daarvan deel uitmakende kleine kernen hierdoor aanzienlijk minder betaalbare woningen beschikbaar zijn dan gelet op de natuurlijke bevolkingsaanwas wenselijk is;


verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze kan worden bevorderd dat in deze gebieden een adequaat woningaanbod kan worden gewaarborgd, met name voor starters op de woningmarkt die niet over een hoog inkomen beschikken, en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Staaij