Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Raming der voor de Tweede Kamer in 2003 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

28 336 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN)

Vergaderjaar 2001-2002

Nr. 4

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Algemeen

De grondslag voor dit artikel voor onderdeel 01 is de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250). Voor onderdeel 02, de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen aan politieke ambtsdragers alsmede voor pensioen aan hun nabestaanden, geldt als grondslag de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594).

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden van de Tweede Kamer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Verplichtingen 24 898 28 685 26 065 26 065 26 065 26 065 26 065
               
01 Schadeloosstelling 18 387 21 632 18 932 18 932 18 932 18 932 1 8 932
02 Pensioenen en wachtgelden 6 511 7 053 7 133 7 133 7 133 7 133 7 133
               
Ontvangsten 395 286 286 286 286 286 286

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Stand ontwerpbegroting 2002   23 262 23 262 23 262 23 262 23 262  
voorjaarsnotamutatie              
– brutering   5 423 2 723 2 723 2 723 2 723  
stand voorjaarsnota 2002   28 685 25 985 25 985 25 985 25 985  
voorbereidingsmutaties              
– outplacement     80 80 80 80  
voorstel 2003 24 898 28 685 26 065 26 065 26 065 26 065 26 065

Groeipad van het artikel

Voorjaarsnotamutatie

– Brutering

Ten einde de vergoedingen leden Eerste en Tweede Kamer in overeenstemming te brengen met de per 1 januari 2001 doorgevoerde belastingherziening, is het betreffende budget bij gelegenheid van het tweede wijzigingsvoorstel voor 2001 (Kamerstukken 28 142) gebruteerd. Aangezien de daadwerkelijke verrekening evenwel niet meer in 2001 plaats vond maar in 2002, dient het effect hiervan in het budget voor 2002 te worden verwerkt. Voorts wordt met de nu voorgestelde voorjaarsnotamutatie beoogd aan deze bijstelling structurele werking te geven.

Begrotingsvoorbereidingmutatie

– Outplacement

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 12 december 2001 op grond van een advies van de Commissie Emolumenten en naar aanleiding van opmerkingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming voor 2002, een vrijwillige outplacementregeling voor (oud) leden van de Tweede Kamer vastgesteld. De outplacementregeling wordt door de Tweede Kamer beheerd.

Hoewel de (oud) leden zelf beslissen omtrent hun keuze voor een outplacementbureau, dient aansluiting te worden gezocht bij de bureaus aangesloten bij de NOBOL. Het maximumbudget voor een individueel outplacementtraject is voor 2002 bepaald op € 15 000.

Artikelonderdeel 1.

  (in € 1 000)
– schadeloosstelling 12 540
– toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters 80
– interim 500
– pseudo premie WW – 350
– verblijfkosten binnenland 3 477
– reiskosten 1 531
– woon- en werkverkeer (ov) 450
– woon- en werkverkeer (auto) 50
– beroepskosten 654
– effect brutering 2001 (incidenteel) 2 700
Totaal 21 632

Artikelonderdelen 1 en 2

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven voor dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel berekend.

(in € 1 000)

2. uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 stijging in %
– schadeloosstelling 8 981 8 936 9 037 11 472 11 099 11 546 12 345 12 543 40
– vergoedingen 3 252 3 382 3 449 2 798 2 807 2 941 3 048 5 844 80
totaal 12 233 12 318 12 486 14 270 13 906 14 487 15 393 18 387 50
gemiddeld per zetel 82 82 83 95 93 97 102 123  
– pens. en wachtg. 4 888 4 971 4 797 4 788 6 249 6 533 6 133 6 511 33
gemiddeld per zetel 33 33 32 32 42 44 41 43  
– totaal artikel 2 17 121 17 289 17 283 19 058 20 155 21 020 21 526 24 898 45
gemiddeld per zetel 114 115 115 127 134 140 144 166  

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Algemeen

Ten laste van dit artikel worden de voor de personele en materiële ondersteuning van de Tweede Kamer noodzakelijke uitgaven geraamd en verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Wetgeving en controle Tweede Kamer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Verplichtingen 59 237 64 752 58 096 57 617 57 546 57 561 57 561
               
01 apparaatsuitgaven 39 200 43 094 38 643 38 231 38 160 38 175 38 175
02 onderzoeksbudget 466 483 483 483 483 483 483
03 drukwerk 3 927 3 172 2 865 2 798 2 798 2 798 2 798
04 fractiekosten en garanties 15 217 15 711 15 710 15 710 15 710 15 710 15 710
05 uitzending leden en begeleidende ambtenaren 427 395 395 395 395 395 395
06 enquêtes memorie 1 897 memorie memorie memorie memorie memorie
               
Ontvangsten              
01 omzet restaurantbedrijf 819 756 756 756 756 756 756
02 diverse ontvangsten 1 749 810 810 810 810 810 810

Groeipad

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven voor dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden berekend per kamerzetel en per gestenografeerd uur vergadering.

(in € 1 000)

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 stijging in %
– apparaat (personeel) 14 423 15 321 16 442 17 330 18 404 19 891 20 876 22 455 56
gemiddeld per zetel 96 102 110 116 123 133 139 150  
per vergaderuur 8 6 7 6 10 9 9 9  
– apparaat (materieel) 9 088 11 772 13 194 11 261 14 229 16 195 14 232 16 745 84
gemiddeld per zetel 61 78 88 75 95 108 95 112  
per vergaderuur 5 5 5 4 8 7 6 7  
– totaal apparaat 23 511 27 093 29 636 28 591 32 633 36 086 35 108 39 200 67
gemiddeld per zetel 157 181 198 191 218 240 234 262  
per vergaderuur 14 11 12 10 18 16 15 16  
– onderzoeksbudget           265 623 466  
– drukwerk 2 798 3 003 3 701 3 029 3 150 2 982 3 703 3 927 32
– fractiekosten 10 306 9 083 10 079 9 923 13 736 12 978 14 171 15 148 48
– uitzending leden 96 237 288 229 139 370 269 427 45
– enquêtes   1 653 553   196 631      
– garanties       384 27 24 360 69  
totaal artikel 3 36 891 41 069 44 257 42 156 49 881 53 336 54 234 59 237 61
gemiddeld per zetel 246 274 295 281 333 356 362 396  
per vergaderuur 22 16 18 16 28 24 23 26  

Artikelonderdeel 01. apparaatsuitgaven

Groeipad

Met betrekking tot het onderdeel «materiële uitgaven» binnen het artikelonderdeel «apparaat», is sprake van de volgende verdeling (in € 1 000):

Aard 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 stijging in %
– leiding en staf 1 218 1 563 1 481 629 774 782 1 014 1 199 – 2
– personeelszorg en -voorzieningen 199 225 343 624 559 701 780 746 275
– voorlichting en communicatie 391 343 507 322 492 465 419 530 36
– informatievoorziening 263 327 484 484 405 405 411 361 37
– exploitatie en logistiek huisvesting 3 888 5 821 5 268 4 728 6 013 4 496 5 916 7 148 84
– automatisering 2 124 2 486 4 013 3 258 4 852 8 192 4 418 5 358 152
– overige diensten DCP 133 107 100 124 69 103 114 178 34
– overige diensten DBV 872 900 998 1 092 1 065 1 051 1 160 1 225 40
Totaal 9 088 11 772 13 194 11 261 14 229 16 195 14 232 16 745 84

De opbouw van de apparaatsuitgaven is als volgt (in € 1 000):

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
– ambtelijk personeel 19 129 22 826 22 888 22 877 22 791 22 791 22 791
– extern personeel 2 100
– overige personeelsuitgaven 606 662 662 662 662 662 662
– algemene uitgaven 12 372 14 973 10 460 10 059 10 074 10 089 10 089
– aanschaffingen 4 373 4 084 4 084 4 084 4 084 4 084 4 084
– wachtgelden 613 542 542 542 542 542 542
– pensioenen 7 7 7 7 7 7 7
Totaal 39 200 43 094 38 643 38 231 38 160 38 175 38 175

– ambtelijk personeel

De formatieve omvang van de organisatieonderdelen binnen de Tweede Kamer in 2003 is als volgt:

fte's

– Leiding 23,22
– Stafdienst P&O 15,33
– Stafdienst Voorlichting 8,00
– Stafdienst FEZ 16,25
– OVB 5,40
– Dienst Informatievoorziening 66,00
– Griffie Tweede Kamer 19,25
– DCO's 58,60
– Facilitaire Dienst 84,92
– Dienst Automatisering 40,67
– Restaurantbedrijf 56,26
– Dienst Communicatie 16,76
– Beveiligingsdienst 46,00
– Bodedienst en postzaken 37,11
Totaal 493,77

Begrotingssterkte

  2003 2004 2005 2006 2007
Tweede Kamer 493,8 493,8 491,8 491,8 491,8

Voor een toelichting op de voorgestelde formatieve wijzigingen, wordt verwezen naar het gestelde bij de «Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002».

– extern personeel

Inzake de inhuur van extern personeel wordt geen aparte raming opgesteld. De financiële compensatie vindt plaats uit het budget voor ambtelijk personeel.

– overige personeelsuitgaven

Dit betreft, als volgt, de opleidingsuitgaven van de Tweede Kamer (in € 1 000):

– centrale opleidingsuitgaven 189
– decentrale opleidingsuitgaven 473
Totaal 662

– algemene uitgaven en aanschaffingen

(in € 1 000):

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Griffier              
– algemene uitgaven 987 640 640 640 640 640 640
– voorlichting 107 183 137 137 137 137 137
– financieel-economische zaken 45 2 322 2 004 2 006 2 005 2 005 2 005
– Ondernemingsraad 9 21 21 21 21 21 21
Directie Constitutioneel proces              
– Griffie 178 117 117 117 117 117 117
– informatievoorziening 361 792 832 792 792 792 792
– onderzoek1 466
– overige 84            
Directie Bedrijfsvoering              
– personeelszorg en -voorzieningen 746 659 615 593 593 593 593
– exploitatie en logistiek              
– huisvesting 7 147 6 164 4 571 4 230 4 246 4 261 4 261
– communicatie 424 750 439 439 439 439 439
– automatiseringsbeleid 5 357 5 608 4 059 4 059 4 059 4 059 4 059
– restaurantbedrijf 963 1 063 836 836 836 836 836
– overige 337 738 273 273 273 273 273
Totaal 17 211 19 057 14 544 14 143 14 158 14 173 14 173

1 Met ingang van 2002 geraamd onder artikelonderdeel 2.

Griffier

Het in 2002 incidenteel hogere budget van de stafdienst Voorlichting (en dat van de Dienst Communicatie) houdt verband met de kamerverkiezingen in dat jaar.

Het na 2001 onder de stafdienst FEZ opgenomen budget betreft enkele centraal geraamde posten waarvan een deel in de loop van het begrotingsjaar wordt gerealloceerd.

Directie Constitutioneel Proces

Het onderzoeksbudget wordt met ingang van 2002 geraamd onder artikelonderdeel 2.

Voor een toelichting op de toename van het informatievoorzieningsbudget na 2001, wordt verwezen naar het gestelde bij de «Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002».

Directie Bedrijfsvoering

Het onderdeel «overige» omvat na 2001 de materiële budgetten van de staf DBV, de Bodedienst en postzaken, de Beveiligingsdienst en de Bedrijfshulpverlening.

– wachtgelden

Het aantal, volledige en partiële, toekenningen ultimo 2001 bedroeg 27.

– pensioenen

Dit betreft een viertal specifieke pensioentoekenningen.

Artikelonderdeel 02. onderzoeksbudget

Aan het begin van 2002 laat zich niet voorspellen welke onderzoeken de Kamer zal uitvoeren of laten uitvoeren in 2003. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat het geraamde bedrag naar verwachting toereikend zal zijn. Over het jaar 2002 is wel een aantal gegevens bekend. In het jaar 2002 is er de Parlementaire enquête naar de bouwfraude. De kosten hiervan zijn begroot op € 1 897 000 (Kamerstukken 28 244). Daarnaast is er nog een drietal onderzoeken dat de Kamer momenteel laat uitvoeren of heeft laten uitvoeren en in 2002 nog budgettaire consequenties zal hebben.


Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken is op 22 november 2001 een aantal vragen voorgelegd aangaande sale- en leaseback constructies van energienetwerken. De beantwoording is onlangs ontvangen en aangeboden aan de leden van de commissie. De totale kosten bedragen circa € 15 000.


Het onderzoek naar de privatisering van Arbeidsvoorziening en de oprichting van de NV KLIQ is uitgevoerd in 2001. Het verzoek voor dit onderzoek kwam van de vaste commissie voor SZW die wilde kunnen beoordelen of de rijksbijdrage in de stichtingskosten toereikend zou zijn.


In de zomer van 2001 heeft de Kamer besloten een aantal vragen over de brandbestrijding ten tijde van de Herculesvliegramp te Eindhoven voor te leggen aan de Raad voor de Transportveiligheid. De Raad hoopt in 2002 een eindrapport aan de Kamer aan te kunnen bieden. Desgevraagd heeft het Presidium aan de Raad voor de Transportveiligheid toegezegd een bijdrage te kunnen leveren in de kosten van het onderzoek. De hoogte van de bijdrage is nog niet bekend, maar ligt tussen de € 50 000 en € 100 000.

Artikelonderdeel 03. drukwerk

Overschrijdingen, de werkelijkheid van de afgelopen jaren, tekenen zich als een autonoom verschijnsel af. Aan de ene kant is het budget ten behoeve van drukwerk de laatste jaren fors neerwaarts bijgesteld als gevolg van de afspraken met betrekking tot budgettair neutrale financiering in het verleden. Aan de andere kant is het aanbod, onder meer als gevolg van de VBTB-operatie en de verantwoordingen in het kader van de derde woensdag in mei, toegenomen. Nu het aanbod structureel hoog blijft, zal een ander traject worden bewandeld ten einde overschrijdingen te voorkomen en het papiergebruik terug te dringen. Hiertoe is een neerwaartse bijstelling nodig van het aantal abonnementen op de kamerstukken binnen de Kamer.


Het neerwaarts bijstellen van de abonnementen (enveloppen) op de witte stukken zal in 2003 leiden tot een «package deal» met de SDU. Voor deze bijstelling zijn inmiddels een enquête gehouden en een proeftraject gestart. Als alternatief voor de dagelijkse enveloppe wordt een dagelijkse attenderingsbrief van verschenen stukken uitgebracht welke vervolgens, via het Parlandosysteem en de printstraat bij de postkamer, besteld kunnen worden. Naar aanleiding van de ervaringen in dit proefproject kan het STOI een advies uitbrengen aan het Presidium. Aangezien ook de leden van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement deel uitmaken van het abonnementenbestand, zal met deze partijen overleg plaats vinden over de mogelijkheden tot terugdringing van het aantal abonnementen.

Artikelonderdeel 04. fractiekosten en garanties

De grondslag voor dit artikelonderdeel wordt gevormd door de «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Tweede Kamer, 23 686, nrs. 13 en 14). Op dit artikel worden de uitgaven inzake de fractiekosten geraamd en verantwoord. De tegemoetkoming in de kosten wordt door de fracties gebruikt voor personele en, in mindere mate, voor de materiële ondersteuning van de fracties.

De stand van de in het kader van de fractiekostenregeling opgebouwde reservering ultimo 2001, is als volgt (bedragen in € 1000):

garantieplafond 4 495
uitstaand risico per 1 januari 2 842
vervallen of te vervallen garanties 69
verleende of te verlenen garanties 544
uitstaand risico per 31 december 3 317

In 2001 is voor € 69 000 een beroep gedaan op de garantie, waardoor deze met een zelfde bedrag afnam. De toename van de opgebouwde garantie in 2001 bedroeg € 544 000.

Tevens wordt met ingang van 2003 de opgebouwde reserve tot uitdrukking gebracht door deze op te nemen onder de verplichtingen op dit artikelonderdeel.

Artikelonderdeel 05. uitzending leden en begeleidende ambtenaren

Op dit artikelonderdeel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord inzake de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland. De plannen voor 2003 staan nog niet vast. Er is derhalve thans geen aanleiding van de bestaande meerjarenraming af te wijken.

Artikelonderdeel 06. enquêtes

Op dit artikel worden de uitgaven voor parlementaire enquêtes geraamd zodra dat, naar het oordeel van de Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, aan de orde is.

Het voorstel tot verhoging in 2002 betreft de kosten van de enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000):

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Stand ontwerpbegroting 2002   59 283 56 261 56 151 56 178 56 193  
voorjaarsnotamutaties              
artikelonderdeel 01. Personeel              
– formatieve wijzigingen   765 737 708 708 708  
Materieel              
– eindejaarsmarge   321          
– IKAP   48          
– temporisering Plein 23   204          
– inhuizing Bleyenburg   46          
– cameraplan 2002   225          
– uitwijkcentrum Bleyenburg   200          
– voorzieningen Bleyenburg   120          
– ICN   73          
– film   130          
– tentoonstellingen   125 85 85 85 85  
– SAN   450          
– streaming audio en video   400 350 350 350 350  
– toegangspas   465          
artikelonderdeel 06.              
– enquête Bouwnijverheid   1 897    
stand t/m voorjaarsnota   64 752 57 433 57 294 57 321 57 336  
begrotingsvoorbereidingsmutaties              
artikelonderdeel 01.              
Personeel              
– COSAC     98 98      
Materieel              
– ECPRD seminar     40        
– digitaliseren Handelingen     pm pm pm pm pm
– inhuizing Plein 23     300        
– energiekosten     225 225 225 225 225
voorstel 2003 59 337 64 752 58 096 57 617 57 546 57 561 57 561

Toelichting

Voorjaarsnotamutaties

Artikelonderdeel 01 Apparaatsuitgaven

Personeel

– Formatieve wijzigingen

De formatieve voorstellen betreffen het volgende (€ x 1 000):

dienst 2002 2003 2004 2005 2006 2007
– Presidium secretariaat 57 29        
– FEZ 34 34 34 34 34 34
– OVB 383 383 383 383 383 383
– DCO's 75 75 75 75 75 75
– DIV 100 100 100 100 100 100
– Voorlichting 66 66 66 66 66 66
– Protocol 50 50 50 50 50 50
totaal 765 737 708 708 708 708

– Presidiumsecretariaat

Deze tijdelijke uitbreiding houdt verband met de reorganisatie van de ondersteuning van de Voorzitter, het Presidium en de Griffier.

– FEZ

De voorziene uitbreiding bij de stafdienst FEZ hangt samen met het onderbrengen van de functie inzake bescherming personeelsgegevens bij deze dienst.

– OVB

De noodzakelijke startformatie van het Onderzoeks- en Verificatiebureau omvat de volgende functies:

Presidium-adviseur (0,4 fte), coördinator/plv griffier (1 fte), stafmedewerker onderzoek (2 fte's), stafmedewerker (1 fte) en secretaresse (1 fte).

– DCO's

De uitbreiding van de formatie van de DCO's met twee secretariële functies houdt verband met de ondersteuning van de drie hoofden van de DCO's bij hun managementtaken, alsmede het bieden van ondersteuning bij de commissies Emolumenten, Werkwijze en Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

– DIV

Sedert het moment van de reorganisatie is een aantal knelpunten gebleken bij de formatie van het CIP. Het betreft het actueel houden van de intranetpagina's en de uitbouw ervan tot een daadwerkelijke elektronische bibliotheek (electronic library) en de administratieve ondersteuning van de clusters van de afdeling Documentatie en research. Als voorlopige voorziening is thans een uitbreiding met twee fte's voorzien.

– Voorlichting

De voorgestelde formatieve uitbreiding bij de stafdienst Voorlichting ziet toe op één fte voor de functie van junior voorlichter en een halve plaats ten behoeve van een medewerker.

– Protocol

Er wordt een kleine stafdienst Protocol van 2 fte's ingesteld. Eén ervan kan via herschikking elders worden onttrokken. Een tweede vraagt om uitbreiding van de formatie.

Materieel

– Eindejaarsmarge

De uitkomst van de begrotingsuitvoering over 2001 laat voldoende ruimte ter toevoeging van de eindejaarsmarge aan het budget voor 2002. Deze bedraagt, voor de begroting als geheel, € 321 000.

– Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)

Ingevolge het moment van toekenning van de middelen voor uitvoering van de IKAP-regeling in 2001 (Najaarsnota 2001), bleek het niet mogelijk deze nog in te zetten. Tengevolge hiervan wordt voorgesteld dit budget weer aan 2002 toe te voegen.

– Temporisering Plein 23

Als gevolg van vertraging bij de werkzaamheden rond Plein 23, verschoof ook het financieringstraject (en het aandeel van de Kamer daarin) in tijd naar achteren. In verband hiermee is het budget van de Facilitaire Dienst in 2001 met € 0,204 mln verlaagd. Deze verlaging wordt thans weer als verhoging opgevoerd.

– Inhuizing Bleijenburg

Deze mutatie betreft de inhuizingskosten van de stafdiensten P&O, FEZ, alsmede het bedrijfsmaatschappelijkwerk en de bedrijfsarts.

– Cameraplan 2002

In het kader van een betere beveiliging van de buitenschil van de gebouwen van de Tweede Kamer, dient het bestaande camerasysteem te worden vervangen en uitgebreid. Overigens zal in het geval van openstelling van de Statenpassage, op een later moment ook sprake moeten zijn van zwaardere eisen aan de camerabeveiliging in het gebouw.

– Uitwijkcentrum Bleijenburg

Dit voorstel betreft, als volgt, de kosten van de huisvesting en inrichting van het tijdelijke tweede computercentrum in gebouw Bleijenburg (in € 1 000):

– airconditioning 50
– UPS1 50
– bouwkundige aanpassingen 25
– gasblusinstallaties 25
– krachtstroom 20
– beveiligingsmaatregelen 20
– projectkosten 10
totaal 200

1 Uninteruptable Power Supply.


De kosten van de benodigde hardware komen ten laste van de begroting van de Eerste Kamer.

– Voorzieningen Bleijenburg

Dit betreft , naast (onderhouds)technische werkzaamheden die samenhangen met het betrekken van het gebouw (€ 100 000), ook de kosten voor het bijbestellen van meubilair (€ 20 000).

– Instituut Collectie Nederland (ICN)

De technische kosten met betrekking tot het ICN-project, zoals onderhoud en vervoer, bedroegen in 2001 circa € 0,073 mln. Er wordt van uitgegaan dat in 2002 sprake is van een zelfde uitgavenniveau als in 2001.

– Film

Ter vervanging van de reeds enkele jaren in gebruik zijnde versie, zal in 2002 een nieuwe «kamerfilm» worden vervaardigd. Het thans opgevoerde bedrag betreft een globale schatting van de kosten.

– Tentoonstellingen

De voorgestelde mutatie moet leiden tot een beschikbaar budget voor tentoonstellingen in 2002 van € 180 000 (€ 140 000 structureel). Met betrekking tot 2002 is daarbij sprake van de volgende tentoonstellingen:

– 10 jaar politiek in prent 13 000
– 400 jaar VOC 13 000
– verkiezingsaffiches 36 000
– 10 jaar nieuwbouw Tweede Kamer 118 000
totaal 180 000

Ten aanzien van het noodzakelijk geachte, structurele, budget van € 140 000 wordt uitgegaan van een normaantal van vier tentoonstellingen per jaar en een normbedrag van € 35 000 per tentoonstelling.

– Storage Area Network (SAN)

Bij gelegenheid van het 1e wijzigingsvoorstel voor 2001 (Kamerstukken 27 759, nr. 2, blz. 6–7) is ten behoeve van SAN een budget aan de begroting voor 2002 toegevoegd van € 318 000. Inmiddels is het programma van eisen opgesteld, het bestek geschreven en de tender gestart. Voorts is een prognose opgesteld van de datagroei naar 2004. Op basis daarvan is een geactualiseerde begroting opgesteld, waaruit blijkt dat, wil de Kamer kunnen beschikken over een redundante SAN-omgeving inclusief backup voorziening, het eerdergenoemde budget tekort schiet. Aanvullend zal nog € 450 000 moeten worden geïnvesteerd.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het hier gaat om de centrale dataopslag van de gehele Kamer. Dientengevolge moet het risico van dataverlies tot een minimum worden beperkt.

– Streaming audio en video

Er wordt onderzocht op welke wijze de doorgifte van beeld en geluid uit zowel de plenaire zaal als uit de grote commissiezalen plaats zal gaan vinden. Bij de doorgifte van deze signalen kijkt de Tweede Kamer naar zowel de technische als de functionele toepassingen. Naar verwachting zal in 2002 de initiële investering worden gedaan. De exploitatiekosten die in 2002 een aanvang nemen zijn ook voor de volgende jaren gebudgetteerd. Het is de bedoeling om voor de doorgifte van de signalen een contract te sluiten met een Internet Serviceprovider. Beeld en geluid zullen worden geïntegreerd op de site van de Tweede Kamer. Ook andere doorgiftemogelijkheden worden onderzocht.

– Multifunctionele pas Tweede Kamer

Het doel van dit project is de invoering van een multifunctionele pas die in eerste instantie in staat is de basisfunctionaliteit van de huidige kamerpas te bieden. Naast de kaart dient randapparatuur te worden geleverd, geïnstalleerd èn geïntegreerd met bestaande systemen en dient beheerapparatuur en -programmatuur operationeel te zijn.

De eisen aan pas, randapparatuur en beheerprogrammatuur zijn vastgelegd in het plan van eisen «Multifunctionele Pas Tweede Kamer». Het project loopt tot en met augustus 2002. Inzake de implementatie van de multifunctionele pas is een overeenkomst gesloten met de Defensie Telematica Organisatie (DTO). De begroting van het project omvat het volgende (in € 1 000):

– capaciteit en kosten inzet DTO 145
– overige middelen (waaronder voorbedrukte passen, pasbeheerssystemen, aanpassingen toegangscontrolesysteem, opleidingen etc.) 320
totaal (afgerond) 465

Artikelonderdeel 06 Enquêtes

– Enquête Bouwnijverheid

Inzake de raming van de aan de parlementaire enquête Bouwnijverheid verbonden kosten wordt verwezen naar het voorstel van het Presidium hieromtrent (Kamerstukken 28 244, nr. 2).

Begrotingsvoorbereidingsmutaties

Artikelonderdeel 01 Apparaatsuitgaven

Personeel

– COSAC

De voorbereidingen van de COSAC, de COSAC-werkgroep, de vakconferenties en Voorzittersconferentie zullen nauwkeurig afgestemd moeten worden met de projectorganisaties op de ministeries. Hiermee kan niet gewacht worden tot 2004. Voorgesteld wordt om ten behoeve van de voorbereiding van het voorzitterschap in het jaar 2003 een projectorganisatie in te richten, ter grootte van twee fte's. Deze kan in 2004 worden voortgezet en uitgebreid om ook de uitvoering te ondersteunen. De kosten in 2003 en 2004 belopen jaarlijks € 98 000.

Materieel

– ECPRD

Het Europees Centrum voor Parlementair Onderzoek en documentatie (ECPRD) is een samenwerkingsverband onder auspiciën van het Europees Parlement en de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Het doel is om contacten en uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen over gemeenschappelijke onderwerpen tussen de verschillende Europese parlementen te bevorderen. Het Belgisch parlement en de Tweede Kamer hebben gezamenlijk twee conferenties gepland, één in Brussel (lente 2002) en één in Den Haag (2003) met als onderwerp de «digitale verwerking van parlementaire archieven». De kosten worden geraamd op€ 40 000.

– Inhuizing Plein 23

De voorgestelde verhoging als gevolg van de inhuizing van Plein 23 ziet toe op de volgende onderdelen (in € 1 000):

– openingsschoonmaak 30 000
– inhuizing 120 000
– bewegwijzering 30 000
– techniek 120 000
totaal 300 000

– energiekosten

De afgelopen jaren gaven een stijging van de kosten van energie, verwarming en water te zien. Naast volumefactoren, vond dit oorzaak in de toename van «groene stroom» en heffingen. Daarnaast zal, door de ingebruikname van Plein 23 in 2003, sprake zijn van een verdere kostenstijging.

De kengetallen

– Artikelonderdeel 01. Apparaatskosten

(€ x 1 000)

  2001 2002 2003
Ramingskengetallen aantal fte's bedrag aantal fte's bedrag aantal fte's bedrag
ambtelijk personeel 444,9 43 491,5 46 491 46
             
bedrag = gemiddelde salariskosten
Artikelonderdeel 06            
overige personeelsuitgaven   1,4   1,4   1,4
             
bedrag = gemiddeld bedrag aan opleidingskosten per fte.
Artikelonderdeel 10            
wachtgelden 27 22,7 27 20,1 27 20,1
             
bedrag = gemiddelde uitkering            
aantal betreft de stand per 1 januari.
Artikelonderdeel 11            
pensioenen 3 2 3 2 3 2
             
bedrag = gemiddelde uitkering

04 Staten-Generaal Algemeen

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Algemeen

Op het onderhavige artikel worden de personele en materiële kosten van het personeel werkzaam bij de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen, alsmede de uitgaven van de Staten-Generaal voor interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord. De keuze voor een apart artikel geeft uitdrukking aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor beide diensten wordt gevormd door gemengde commissies van toezicht uit beide Kamers.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (€ x 1 000)

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Verplichtingen 4 809 5 323 5 854 5 157 5 301 5 301 5 301
               
Uitgaven              
1. Apparaat Stenografische dienst 3 192 3 575 3 431 3 434 3 578 3 578 3 578
2. Apparaat Griffie Interparlementaire              
betrekkingen 386 408 408 408 408 408 408
3. Interparlementaire betrekkingen 1 231 1 340 2 015 1 315 1 315 1 315 1 315
               
Ontvangsten 45 23 23 23 23 23 23

Groeipad van het artikel

Artikelonderdelen 01. en 02.

Begrotingssterkte

  2003 2004 2005 2006 2007
– Stenografische dienst 61,44 61,44 61,44 61,44 61,44
– Griffie Interparlementaire betrekkingen 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84
totaal 66,28 66,28 66,28 66,28 66,28

Artikelonderdeel 03.

Op dit artikelonderdeel worden de budgetten en uitgaven geraamd en verantwoord van interparlementaire betrekkingen, zowel met internationale organen alsmede de parlementen van het Koninkrijk.


De raming van artikelonderdeel 03. heeft betrekking op de volgende onderdelen:

(€ x 1 000)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen 527 527 527 527 527 527
02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen 429 1 129 429 429 429 429
03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk 86 86 86 86 86 86
04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen 142 117 117 117 117 117
05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire 156 156 156 156 156 156
Totaal 1 340 2 015 1 315 1 315 1 315 1 315

Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen

Onder dit artikelonderdeel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord die verband houden met deelname aan bovengenoemde activiteiten. De opbouw van de raming voor 2003 is als volgt:

(€ x 1 000)

Raad van Europa – reis en verblijfkosten 152  
  – tolken- en vertaalkosten 76  
  – overige kosten 18  
      246
WEU – reis- en verblijfkosten   73
NAA – reis- en verblijfkosten   140
OVSE – reis- en verblijfkosten   47
Overige reis- en verblijfkosten     21
totaal     527

Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen

Onder dit artikelonderdeel worden de kosten die verband houden met een drietal internationale assemblées, te weten de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, de Noord-Atlantische Assemblée en de Assemblée van de OVSE, geraamd en verantwoord. De bijdragen betreffen enerzijds personele kosten (salarissen en pensioenen van de medewerkers van de secretariaten) en anderzijds materiële kosten (drukwerk alsmede reis- en verblijfkosten van personeel en tolken).

De kosten worden in internationaal verband begroot. Beoordeling en goedkeuring vinden plaats in de verschillende uitvoerende comités waar Nederlandse parlementariërs deel van uitmaken. De opbouw van de raming is als volgt:

(€ x 1 000)

Beneluxparlement 280
Noord-Atlantische Assemblée 80
OVSE 769
totaal 1 129

Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk

Dit betreft de reis- en verblijfkosten die verband houden met de contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk.

Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen

Onder dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties.

Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire

Onder dit artikelonderdeel wordt de bijdrage aan de Nederlandse groep van de in Genève gevestigde Union Interparlementaire geraamd en verantwoord. Het doel van de in 1889 opgerichte Union Interparlementaire is het bevorderen van persoonlijk contact tussen parlementariërs en hen te verenigen in gezamenlijke acties. Hiermee wordt nagestreefd dat de respectievelijke staten betrokken blijven bij het instellen en ontwikkelen van vertegenwoordigende instituties en bij de voortgang op de terreinen van internationale samenwerking en vrede.

De opbouw van de raming voor het jaar 2003 is als volgt:

(€ x 1 000)

– contributies   106
– reis- en verblijfkosten    
* voorjaarsconferentie 30  
* najaarsconferentie 46  
* overige conferenties 8  
    84
– secretariaat/representatie/abonnementen   4
totaal   194
af: baten   38
totaal raming   156

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000):

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Stand ontwerpbegroting 2002   4 938 5 265 5 121 5 124 5 268  
artikelonderdeel 03.              
voorjaarsnotamutaties              
– assemblées   33 33 33 33 33  
– conf. vrouwelijke parlementsvoorzitters   25    
stand voorjaarsnota 4 996 5 298 5 154 5 157 5 301 5 301  
voorbereidingsmutaties              
– OVSE     700    
voorstel 2003 4 809 4 996 5 998 5 154 5 157 5 301 5 301

Voorjaarsnotamutatie

– Assemblées

Als gevolg van het gestegen prijspeil, is in de afgelopen jaren het aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen toegenomen. Aangezien deze stijging het niveau van de reguliere prijsbijstelling te boven gaat is, ter compensatie hiervoor, met ingang van 2002 een aanvullend bedrag van € 33 000 in de Raming opgenomen.

– conferentie vrouwelijke parlementsvoorzitters

De conferentie vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus 2002. Uitgegaan is van circa 15 deelnemers en een zelfde aantal begeleiders.

begrotingsvoorbereidingsmutatie

– OVSE

Zoals reeds aangekondigd in de Raming voor 2002 (Kamerstukken 27 677, nr. 7, blz. 19), wordt de OVSE-assemblée in 2003 in Nederland gehouden. De kosten worden geraamd op € 700 000 en omvatten het volgende (in € 1 000):

– congresfaciliteiten 152
– techniek 170
– logistiek 100
– kosten deelnemers 55
– sociaal/culturele programma's 179
– begeleiding 10
– tolken 34
totaal 700

De kengetallen

(bedragen x f 1 000)

  2001 2002 2003
Ramingskengetallen aantal fte's bedrag aantal fte's bedrag aantal fte's bedrag
ambtelijk personeel 58,7 57,8 66,3 54,3 66,3 54,3
             
bedrag = gemiddelde salariskosten
overige personeelsuitgaven   0,5   0,8   0,8
             
De overige personeelsuitgaven hebben uitsluitend betrekking op het opleidingsbudget. De genoemde bedragen zijn gemiddelden per fte.
wachtgelden 2 23,5 2 33 2 33
             
bedrag = gemiddelde uitkering

Doelmatigheidskengetallen

  1998 1999 2000 2001
– aantal (plenaire en commissie) vergaderuren waarvan verslag is gemaakt 1 347,25 1 400 1 731,75 1 537,60
– aantal uren ao-vergaderingen met beknopt verslag 699,5 879 910,75 1 013,25

Artikelonderdelen 1, 2 en 3

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage over die periode. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel (Eerste en Tweede Kamer) berekend.

(in € 1 000)

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 stijging in %
– apparaat (personeel) 2 625 2 749 2 917 3 126 3 289 3 396 3 580 3 483 133
– apparaat (materieel) 86 89 90 102 67 110 106 96 112
– totaal apparaat 2 711 2 838 3 007 3 228 3 356 3 506 3 686 3 578 132
gemiddeld per zetel (225) 12 13 13 14 15 16 16 16  
– interp. betrekkingen 1 066 938 1 045 1 132 1 203 1 457 1 146 1 231 115
totaal artikel 4 3 777 3 776 4 052 4 360 4 559 4 963 4 832 4 809 127
gemiddeld per zetel 17 17 18 19 20 22 21 21