Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Onderzoek integratiebeleid

28 689 MOTIE VAN HET LID VERHAGEN C.S.

Vergaderjaar 2003-2004

Nr. 30 Voorgesteld 2 september 2004

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat er ouders zijn, die behoren tot de doelgroepen van het inburgeringsbeleid, die hun kinderen (een deel van) de middelbare schoolopleiding laten volgen in landen van herkomst;


van oordeel, dat dit ernstig afbreuk doet aan de integratie in de Nederlandse samenleving;


verzoekt de regering maatregelen te treffen waarmee kan worden voorkomen dat ouders die behoren tot de doelgroepen van het inburgerings-beleid hun kinderen in het land van herkomst naar de middelbare school sturen, en de Kamer daarover te informeren vóór de behandeling van de Justitiebegroting 2005,


en gaat over tot de orde van de dag.


Verhagen

Van Aartsen

Dittrich