Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2005

29 800 XI MOTIE VAN HET LID DE KROM C.S.

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 30

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2004


De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de beperkte beschikbaarheid van Venture Capital een belemmering is voor kleine ondernemers om te investeren in innovatieve eco-efficiënte technologie;


verzoekt de regering,

– op korte termijn een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de beschikbaarheid van venture capital voor eco-efficiënte innovaties te vergroten, in het bijzonder voor kleine ondernemers;

– daarbij ervaringen uit andere landen en het bedrijfsleven te betrekken;

– de Kamer daarover voor de zomer van 2005 te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.


De Krom

Koopmans

Samsom

Huizinga-Heringa

Van der Staaij