Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005

29 800 VII MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 21 Voorgesteld 1 december 2004

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat het de voorkeur heeft dat gemeenteraden en provinciale staten een brede afspiegeling van de bevolking vormen;


overwegende, dat het daarom gewenst is dat drempels om lid te kunnen worden of blijven van een gemeenteraad of provinciale staten weggenomen moeten worden;


overwegende, dat de hoogte van een raads- of statenvergoeding, mede door het verschil in hoogte ten gevolge van het verschil in grootte van gemeenten en provincies, enorme gevolgen kan hebben voor de hoogte van de WAO-uitkering en mede daardoor op de mogelijkheid van WAO-ers om lid te zijn of blijven van een vertegenwoordigend orgaan;


verzoekt de regering in het komende begrotingsjaar de regelgeving zo aan te passen dat beperkingen voor WAO-uitkeringsgerechtigden om raads- of statenlid te zijn of blijven, worden weggenomen en dat het gemeente- en provinciebesturen mogelijk wordt gemaakt desgewenst in individuele gevallen de raads- of statenvergoeding zodanig aan te passen dat het desbetreffende raadslid of statenlid voordeel noch nadeel ondervindt van de inkomsten als raads- of statenlid,


en gaat over tot de orde van de dag.


Slob

Fierens

Van der Staaij

De Wit

Duyvendak