Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2005

29 800 XI MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 42 Voorgesteld 1 december 2004

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat de illegale (onder)verhuur van woonruimte een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid in wijken;


voorts constaterende, dat de huidige vormgeving van de huurbescherming een obstakel vormt om onderhuur effectief aan te pakken;


overwegende, dat de illegale onderhuur een vorm van uitbuiting met zich meebrengt en voordringen op de woningmarkt is;


voorts overwegende, dat de onderhuurder onder de huidige huurbescherming recht heeft om het huurcontract van de oorspronkelijke huurder ongewijzigd over te nemen;


verzoekt de regering om de bewijslast bij onderhuur onder voorwaarden om te draaien, zodat de huurder moet aantonen dat er geen sprake is van illegale onderhuur indien een verhuurder een gegronde reden (zoals informatie uit GBA) heeft, om te vermoeden dat hiervan wel sprake is;


verzoekt de regering om de huurbescherming voor onderhuur zo aan te passen, dat bestrijding van illegale onderverhuur door de verhuurder bevorderd wordt en de verhuurder de mogelijkheid krijgt de onderhuurder een nieuw contract aan te bieden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Depla

Van As

Veenendaal