Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2005

29 800 B GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 9 Voorgesteld 14 december 2004

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat steeds meer Nederlandse gemeenten overgaan tot het heffen van precario op de ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven;


overwegende, dat dit kan leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor burgers, omdat nutsbedrijven deze heffing doorberekenen aan alle gebruikers van gas, water en elektriciteit, ook aan inwoners van gemeenten die geen precario heffen;


overwegende, dat deze wijze van belastingheffing in strijd is met de eis van herkenbaarheid en lokale democratische afwegingen doorkruist;


verzoekt de regering de problematiek van de heffing van precario op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven te betrekken bij de verkenning decentraal belastinggebied,


en gaat over tot de orde van de dag.


De Pater-van der Meer

1  I.v.m. wijziging in het dictum.