Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Aanpak huiselijk geweld

28 345 MOTIE VAN HET LID STERK C.S.

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 30 Voorgesteld 10 februari 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat op dit moment volgens de federatie vrouwenopvang ongeveer honderd vrouwen bedreigd worden door eerwraak;


verzoekt de regering in vervolg op de motie-Hirsi Ali/Bakker ingediend op 16 maart 2004 (29 203, nr. 5) in overleg met de federatie vrouwenopvang en de betreffende gemeenten de maatregelen te nemen die nodig zijn om deze vrouwen te beschermen en de Kamer hierover op korte termijn te berichten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sterk

Van der Laan

Hirsi Ali

Van der Vlies