Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bouwregelgeving 2002–2006

28 325 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 14

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 22 februari 2005


Onder verwijzing naar de brief van de vaste commissie voor VROM van 28 december 2004 met kenmerk 113/VROM/2004, waarin wordt geïnformeerd naar de stand van zaken en tijdsplanning van de praktijk-proef met de certificering van de Bouwbesluittoets, alsmede de brief van de vaste commissie voor VROM van 28 december 2004 met kenmerk 114/VROM/2004, waarin wordt verzocht aan te geven hoe de Minister van BZK en ik uitvoering zullen geven aan de moties-Vietsch c.s. inzake APK-keuringen van gebouwen of gebouwdelen (28 325, nr. 11) en overige gebouwdossiers (28 325, nr. 12), deel ik u het volgende mee.

Ik ben voornemens om u over beide onderwerpen nader te informeren in een brief over de algehele stand van zaken van de bouwregelgeving, waarin meerdere vraagstukken en acties die momenteel spelen in onderlinge samenhang aan de orde zullen komen. Met de brief zal ik ook voldoen aan de toezeggingen die in het algemeen overleg over de bouwregelgeving op 7 december jl. zijn gedaan. Ik streef ernaar deze brede brief over de bouwregelgeving in maart 2005 naar de Tweede Kamer te sturen.


Gelet op het bovenstaande, zal beantwoording van de verzoeken om informatie van de vaste commissie voor VROM enigszins later dan gebruikelijk plaatsvinden.


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
S. M. Dekker