Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Woningcorporaties

29 453 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 13

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 17 maart 2005


In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van uw Kamer en in vervolg op mijn brief «Inzicht in de systematiek van beoordeling van de jaarverslagen van de woningcorporaties» van 20 januari, kamerstuk 29 453, nr. 7, zend ik u de ranglijst van de best presterende corporaties in 2003. Tevens geef ik hierbij aan op basis van welke gegevens en criteria de ranglijst tot stand is gekomen.


Zoals ik in mijn brief van 20 januari heb gemeld, heb ik mij bij mijn oordeel over 2003 gericht op de circa 110 corporaties die werkzaam zijn in de G30 gemeenten. Daar ligt met name de moeilijke opgave in de herstructurering en (vervangende) nieuwbouw.


De ranglijst is samengesteld op basis van de cijfermatige kerngegevens per G30 gemeente waar de corporatie bezit heeft (bezitsgemeente). Een beperkt aantal corporaties heeft bezit in meerdere G30 gemeenten (dit betreft Rochdale, Portaal, WonenBreburg, de Alliantie en Vestia). De cijfermatige kerngegevens worden jaarlijks door de corporaties ter beschikking gesteld.


De gebruikte criteria zijn: aantal nieuw gebouwde woningen, verkoop aan particulieren, met name aan ex-huurders, en aantal gesloopte woningen. Per onderwerp, nieuwbouw, verkoop aan particulieren en sloop, zijn de absolute realisatiecijfers over 2003 uitgedrukt in een percentage van de woningvoorraad per bezitsgemeente begin 2003. Op basis van dit percentage is een rangorde per onderwerp samengesteld.

Vervolgens zijn punten toegekend. De ondergrens is gelegd bij 0 punten, dit geldt voor alle corporaties die op het onderdeel geen activiteiten hebben ondernomen. Dus geen woningen hebben gebouwd, gesloopt of verkocht. Daarna is per stijging van het percentage 1 punt toegekend. Omdat de ondergrens van 0 punten per onderwerp varieerde, verschilt het maximaal aantal punten per onderwerp (nieuwbouw: 71 punten, verkoop: 96 punten, sloop: 61 punten). Tot slot zijn de punten per onderwerp getotaliseerd.


De gehanteerde methode heeft de charme van de eenvoud met een groei potentie naar een meer volwaardige benchmark. Nu is op basis van alleen fysieke kenmerken, en op basis van door corporaties zelf aangeleverde en dus beschikbare cijfers een rangorde weergegeven. Gebruik van andere indicatoren (indien beschikbaar) zal uiteraard weer een ander beeld opleveren. Ook zal het beeld per jaar sterk kunnen verschillen doordat de productie op de verschillende onderdelen jaarlijks kan fluctueren.


In de bijlage treft u de ranglijst van de best presterende corporaties volgens deze systematiek in 2003. Ten gevolge van de gehanteerde methode komt het voor dat meerdere corporaties dezelfde score hebben gehaald. Het komt dus voor dat corporaties een plaats op de ranglijst moeten delen.


Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat deze index geen beeld geeft van alle activiteiten van corporaties, maar primair gebaseerd is op de direct aan de herstructurering gerelateerde fysieke prestaties: nieuwbouw, sloop en verkoop van woningen. Het financiële oordeel van het CFV is hier niet bij betrokken.

Op dit moment wordt in navolging van de gezondheidszorg gewerkt aan de ontwikkeling van een brede benchmark voor corporaties, waarbij corporaties betrokken zijn en Aedes betrokken wordt.


Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer,
S. M. Dekker

BIJLAGE Ranglijst best presterende corporaties 2003
Naam corporatie Rangorde
Het Oosten Woningcorporatie (Amsterdam) 1
Vereniging ZVH (Zaanstad) 2
Stichting Wonen Zuid (Heerlen) 3
Alliantie (Amersfoort) 4
WoonbronMaasoevers (Rotterdam) 5
Stichting Nijestee (Groningen) 6
Stichting deltaWonen (Zwolle) 7
Woningcorporatie De Woonplaats (Enschede) 8
Woningbouwvereniging Laurentius (Breda) 9
Wooncom (Emmen) 10
Stichting Portaal (Amersfoort) 11
Woningstichting PWS Rotterdam (Rotterdam) / Hanzewonen (Deventer) 12
Antares Woonservice (Venlo)/Woondrecht (Dordrecht) 13
Rentré Wonen (Deventer) 14
Beter Wonen Patrimonium (Eindhoven)/Woningbedrijf Rotterdam (Rotterdam) 15
Stichting Volkshuisvesting Arnhem (Arnhem) 16
de Nieuwe Unie (Rotterdam) 17
Woonplus Schiedam (Schiedam) 18
Woningstichting Venlo-Blerick (Venlo)/Talis Woondiensten (Nijmegen) 19
Woonstichting De Key (Amsterdam) 20
Woonstade Hoogkerk-Noorddijk (Groningen)/Woningbouwvereniging Volksbelang (Helmond) 21
Stichting Bo-Ex '91 (Utrecht)/Stichting Trudo (Eindhoven) 22
Stichting Eigen Haard Olympus Wonen (Amsterdam)/Woningstichting Haag Wonen ('s-Gravenhage)/Woningcorporatie Domijn (Enschede) 23
Woningstichting SVA (Alkmaar) 24
Stichting Portaal (Utrecht)/Com.wonen (Rotterdam)/Stichting In (Groningen) 25