Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Modernisering van de overheid

Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

29 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 44

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 10 augustus 2005


Op 23 mei 2005 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 362, nr. 35) heeft de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties U, namens het kabinet, de uitkomst van de nulmeting administratieve lasten burgers aangeboden.

Ik wil u nu, mede namens mijn Staatssecretaris, informeren over de maatregelen op het terrein van mijn departement die hebben geleid tot een reductie van de administratieve last voor burgers.

Eerst zal ik de uitkomsten van de VROM-nulmeting administratieve lasten voor burgers nog even vermelden om daarna in te gaan op de reeds gerealiseerde reducties en de lastenverzwaring die zal optreden door de implementatie van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen.

Uitkomst nulmeting VROM

VROM heeft overeenkomstig de afspraken een pareto-meting1 gedaan naar de administratieve lasten voor burgers in het referentiejaar 2002. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht.

Overzicht AL Burger VROM

Beschrijving Administratieve lasten
Titel Uren Out-of-pocket kosten in €
1. Huursubsidie 1 876 691 1 815 194
2. Woningwet 113 333 111 396 400
3. Besluit opslaan in ondergrondse tanks 68 504 450
4. Wet milieubeheer 0 0
5. Wet op de ruimtelijke Ordening 433 295
Totaal 1 990 525 113 716 339

Overzicht AL Burger VROM, na correctie voor meting o.b.v. Pareto

  Uren Out-of-pocket kosten in €
Totaal 2 300 000 113 716 339

Gerealiseerde reductiemaatregelen

Met betrekking tot de wet- en regelgeving van VROM die leidt tot administratieve lasten voor burgers zijn in het verleden al maatregelen getroffen om deze last te verlichten. Dit betreft:

Huursubsidie: De aanpassingen van de Huursubsidiewet betreft de invoering van het systeem waarbij VROM na de initiële aanvraag zelf de inkomensgegevens van de burgers opvraagt en controleert. De burger hoeft hierdoor slechts éénmaal een aanvraag voor de huursubsidie te doen. In de jaren hierna krijgen zij van VROM automatisch bericht over de hoogte van de huursubsidie die de burger ontvangt. 2002 was het eerste jaar dat dit systeem landelijk werd ingevoerd en dit betekent dat alle burgers die huursubsidie wensten te ontvangen (957 780 burgers) een aanvraag moesten doen. Pas in 2003 kregen zij automatisch bericht en ondervonden zij minder lasten. De aanpassing van de regelgeving is eigenlijk al in 2002 in werking getreden, maar dit heeft pas in 2003 tot een reductie van de AL Burger geleid.

Woningwet: De aanpassing van de Woningwet betreft het nieuwe stelsel rondom de bouwvergunning. Hierbij zijn de volgende wijzigingen opgetreden die leiden tot lastenreductie:

• de categorie meldingsplichtige bouwwerken is vergunningsvrij geworden en de hiermee samenhangende lasten zijn vervallen (€ 16 mln.);

• voor kleine bouwprojecten kan nu gebruik worden gemaakt van een lichte bouwvergunning. Dit betekent dat er minder gegevens moeten worden aangeleverd. Hierdoor kan de burger deze aanvraag zoveel mogelijk zelf doen. Hierdoor zijn de administratieve lasten in uren iets toegenomen (55 787 uur) maar de out-of-pocket kosten zijn fors afgenomen (€ 26,1 mln.).

Overzicht brutoreducties VROM

  Reductieuren Reductie Out-of-pocket kosten in €
1. Huursubsidie 874 074   734 073  
2. Woningwet – 55 787   42 223 612  
Totaal 818 287 36% 42 957 685 38%

Gezien de beperkte hoeveelheid wet- en regelgeving die de administratieve lasten voor de burger veroorzaken en de maatregelen die op dat gebied zijn genomen resten er binnen het domein van VROM momenteel weinig mogelijkheden tot verdere reductie.

Wel zal uit de doorrekening van de lastenreductie van het voorontwerp van het wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (de omgevingsvergunning), die momenteel wordt uitgevoerd, moeten blijken of hier ook nog een reductie in de administratieve lasten voor de burger is te halen.

Lastentoename

In het Algemeen Overleg met de Vaste kamercommissie voor VROM van 9 juni jongstleden over de administratieve lasten voor bedrijven is de Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen ter sprake gekomen. De implementatie van deze richtlijn veroorzaakt een aanzienlijke toename van de administratieve lasten van zowel bedrijven als ook burgers. Over de hoogte van deze toenames zijn wij momenteel in overleg met ACTAL om te bezien of gekozen is voor de minst belastende variant van implementatie van de richtlijn. Zoals in het AO van 9 juni jongstleden aangegeven zal ik u separaat informeren over de uitkomsten van de berekening en de mogelijke termijn van invoering.


Bovengenoemde toename zal in aanmerking worden genomen bij de tweede tranche reductievoorstellen waarmee de netto reducties met betrekking tot de administratieve lasten burgers zullen worden gepresenteerd. Deze tweede tranche zal eind 2005/begin 2006 worden gepresenteerd.


Afrondend ben ik van opvatting dat het ministerie van VROM vooralsnog een alleszins bevredigend aandeel levert in de rijksbrede taakstelling van een kwart. Dit laat onverlet dat ik zal blijven zoeken naar aanvullende maatregelen om de administratieve lasten voor burgers te reduceren en te blijven voldoen aan de door het kabinet afgesproken netto percentage van 25% reductie.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,S. M. Dekker

1  Bij een pareto-meting wordt uitgegaan van het pareto-principe. Het pareto-principe gaat uit van de veronderstelling dat een beperkt aantal regelingen het overgrote deel van de administratieve lasten veroorzaken. De nulmeting wordt, ten aanzien van de uren, gecorrigeerd om een totaal beeld van de administratieve lasten te krijgen.