Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

30 091 MOTIE VAN DE LEDEN BALEMANS EN KOSER-KAYA

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 27 Voorgesteld 7 september 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat met het wetsvoorstel Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek de grote steden, die deel uitmaken van het Grote Stedenbeleid, ruimere bevoegdheden krijgen om het leef-, woon- en werkklimaat te verbeteren;


constaterende, dat de grote steden geconfronteerd worden met een malafide infrastructuur zoals huisjesmelkers;


overwegende, dat hierdoor het leef-, woon- en werkklimaat in de steden ernstig kan worden bedreigd;


overwegende, dat het noodzakelijk is om de grote steden een adequaat instrument in handen te geven om aan de geconstateerde situatie van de malafide infrastructuur een einde te kunnen maken;


overwegende, dat de bestaande juridische mogelijkheden onvoldoende zijn voor een adequate aanpak van de problematiek;


overwegende, dat het naast het strafbaar stellen van huisjesmelken en onteigening van panden, het opleggen van een bestuurlijke boete aan huisjesmelkers een effectieve manier kan zijn om huisjesmelken te bestrijden;


verzoekt de regering:

1. om tegelijkertijd met, dan wel zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te beginnen met een experiment waarbij de grote steden de mogelijkheid krijgen om het instrument van de bestuurlijke boete te gebruiken in de aanpak van de malafide infrastructuur en in het bijzonder de huisjesmelkers;

2. de ervaringen van dit experiment te betrekken bij de evaluatie van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek,


en gaat over tot de orde van de dag.


Balemans

Koser-Kaya