Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

30 300 MOTIE VAN HET LID VERHAGEN C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 9 Voorgesteld 22 september 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat meedoen in de samenleving een investering in de verbondenheid met elkaar vraagt;


overwegende, dat jeugdbeleid, onderwijs en sport bijdragen aan sociale cohesie, integratie en het besef van waarden en normen;


verzoekt de regering de volgende wijzigingen in de begroting voor 2006 aan te brengen:

– het uitbetalen van € 50 per geboren kind aan gemeenten, dat besteed kan worden aan preventief jeugdbeleid voor een bedrag van totaal 10 mln.;

– het structureel verhogen van de lumpsum met 5 mln. voor de uitbreiding van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs;

– het verkleinen van de klassen voor zeer moeilijk lerende kinderen door het besteden van 15 mln.;

– het versterken van de leerlinggebonden financiering gehandicapten (mbo) met 6,5 mln.;

– het geven van een incidentele kwaliteitsimpuls van 10 mln. in sportaccommodaties rond scholen en buurten;


verzoekt de regering dit alles te dekken uit de versobering van de huisvesting voor zbo's en agentschappen (voor 15 mln.), het Provinciefonds (voor 10 mln.), dividenden staatsdeelnemingen (voor 9 mln.), het zogeheten FES-bruggetje (voor 3 mln.) en de onverplichte ruimte OCW (voor 9,5 mln.),


en gaat over tot de orde van de dag.


Verhagen

Van Aartsen

Dittrich