Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

30 300 MOTIE VAN HET LID BAKKER C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 43 Voorgesteld 6 oktober 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat ook in de semi-publieke sector, gelet op de salarisontwikkelingen in de afgelopen jaren, een normering gewenst is van de salarisniveaus;


verzoekt het kabinet alsnog voorstellen te doen voor een dergelijke normering, in aanvulling op het wetsvoorstel Openbaarheid Topinkomens, en deze voorstellen vóór 1 november aan de Kamer te sturen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bakker

Crone

Van As

Vendrik

Kant

Rouvoet