Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

30 300 MOTIE VAN HET LID BAKKER C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 45 Voorgesteld 6 oktober 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat in 2006 en de jaren daarna steeds ongeveer 1,7 miljard euro wordt uitgegeven aan reïntegratie-inspanningen ten behoeve van werklozen en arbeidsongeschikten;


constaterende, dat er van meerdere kanten twijfel is geuit over de effectiviteit van de besteding van deze middelen;


verzoekt de regering vóór de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer een overzicht te sturen van de exacte besteding van deze middelen en van de cijfers over de effectiviteit,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bakker

De Nerée tot Babberich

Blok

Van As

Kant

Crone

Vendrik

Van der Vlies