Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

30 300 MOTIE VAN HET LID VAN AS C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 46 Voorgesteld 6 oktober 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


van mening, dat teneinde meer financiële ruimte te creëren voor extra aflossing van onder andere de staatsschuld en/of nieuw beleid een andere aanpak noodzakelijk is;


van mening, dat de bureaucratie dient te worden aangepakt en de overheid verder moet worden afgeslankt;


verzoekt de regering in de opdracht aan de Studiegroep Begrotingsruimte op te nemen dat alle rijkstaken tegen het licht worden gehouden en op nut en noodzaak worden bekeken, de kerntaken opnieuw te benoemen en tevens aan te geven welke secundaire taken geschrapt kunnen worden c.q. gedelegeerd kunnen worden naar lagere overheden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van As

Blok

De Nerée tot Babberich

Van der Vlies

Bakker