Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN DE LEDEN FIERENS EN SZABO

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 10 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat er meer meldpunten, zowel landelijk, provinciaal als lokaal zijn waar burgers terecht kunnen met hun klachten over overbodige regelgeving en bureaucratie;


overwegende, dat burgers aldus vaak niet meer weten op welk meldpunt zij hun klachten moeten melden;


overwegende, dat burgers de overheid als één overheid zien en geen onderscheid wensen te maken tussen de verschillende ministeries of overheidslagen;


overwegende, dat er nu geen respons wordt gegeven op klachten en tips die worden doorgegeven via www.lastvandeoverheid.nl;


overwegende, dat daarnaast www.strijdigeregels.nl specifiek gericht is op het bedrijfsleven;


verzoekt de regering zich te beperken tot deze twee centrale meldpunten voor alle klachten over alle overheden en/of onnodige bureaucratie en de overige op te heffen;


verzoekt de regering de klachten systematisch te clusteren, te analyseren en daarover oplossingen aan burgers aan te reiken, dan wel aan te geven waarom een bepaalde regeling wel gewenst is en de Kamer over de voortgang te informeren;


verzoekt de regering burgers altijd spoedig een inhoudelijke reactie op hun klacht te geven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Fierens

Szabó