Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEEK EN KNOPS

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 15 Voorgesteld 29 november 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat steeds meer gemeenten overgaan tot het heffen van precario op de infrastructuur van nutsbedrijven die zorgdragen voor de gas-, elektriciteits- en warmtevoorziening waardoor de kosten van deze voorzieningen nog verder voor de burger zullen stijgen;


overwegende, dat spoedige invoering van het aangekondigde wettelijk verbod dringend gewenst is om aan de huidige onduidelijkheid snel een einde te maken en om onwenselijk gedachte precarioheffing te voorkomen;


verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval vóór 31 december 2005, een hiertoe strekkend wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet voor te leggen aan de Raad van State en daarin aan te geven dat het verbod in werking treedt vanaf het moment waarop het kabinetsstandpunt bekend is gemaakt, zijnde 26 augustus 2005,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Beek

Knops