Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VAN DER LAAN

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 18 Voorgesteld 29 november 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


van mening, dat preventie een belangrijk onderdeel moet zijn van de politietaken;


van mening, dat de politie niet alleen beoordeeld moet worden op het aantal overtredingen en strafbare feiten dat is bestraft, maar ook op het aantal dat is voorkomen;


overwegende, dat de minister van BZK tijdens het begrotingsoverleg van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer heeft toegezegd dat in de nieuwe prestatiecontracten ruimte zal komen voor preventie;


overwegende, dat in het verleden de Tweede Kamer slechts na het vaststellen van de prestatiecontracten is geïnformeerd;


verzoekt de regering om preventie een belangrijk onderdeel te maken van de komende prestatiecontracten, met duidelijke maatstaven aan de hand waarvan de politie kan worden beoordeeld, en de Kamer ruim van te voren aan te geven welke vorm dat zal krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Ham

Van der Laan