Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN DE LEDEN ALBAYRAK EN ALGRA

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 23 Voorgesteld 1 december 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat in Rotterdam sommige jongeren voor veel overlast zorgen en dat die overlast ook de scholen binnenkomt;


van mening, dat tot de verantwoordelijkheid van de regering de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit, overlast en het tegengaan van ontwrichtende opvoedsituaties in alle leefgebieden van jongeren behoren;


van mening, dat een lokaal stelsel van opvangvoorzieningen en ZMOK-plus een bijdrage kan leveren aan een oplossing van de problematiek rondom ontwrichte jongeren;


van mening, dat de verantwoordelijkheid voor dergelijke opvangvoorzieningen thans gedeeld wordt door de ministeries van OCW, van VWS en van Justitie, en dat de financiering van opvangvoorzieningen met onderwijskundige, jeugdzorggerichte en justitiële aspecten niet doenlijk is gebleken binnen de voor de afzonderlijk door deze ministeries gehanteerde beleidskaders;


van mening, dat de gemeente Rotterdam aanvullende financiële ondersteuning verdient voor het instandhouden en uitbreiden van opvangvoorzieningen en ZMOK-plus;


verzoekt de regering met ingang van 2007 zorg te dragen voor de structurele financiering van de genoemde voorzieningen, oplopend tot een bedrag van 6 mln. per jaar door middel van één ministerie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Albayrak

Algra