Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN KNOPS

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 25 Voorgesteld 1 december 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de Grondwet bepaalt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd;


overwegende, dat op grond van de Gemeentewet de Commissaris van de Koningin in het belang van de gemeente kan voorzien in de benoeming van een waarnemend burgemeester;


overwegende, dat Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben uitgesproken dat alleen als er sprake is van een in gang gezette herindelingsprocedure in het kader van de Wet algemene regels herindeling (arhi) of als de gemeenteraad er zelf om vraagt, een waarnemend burgemeester mag worden benoemd en dat in andere gevallen de vacature moet worden opengesteld voor een door de Kroon benoemde burgemeester;


verzoekt de regering om nog in dit vergaderjaar de circulaire procedureregels bij burgemeestersbenoeming zodanig te wijzigen dat in geval van herindelingsdiscussies alleen nog een waarnemer kan worden benoemd indien:

– een gemeente op grond van artikel 1 Wet arhi voor opheffing in aanmerking komt;

– het college van B&W op grond van de Wet arhi is uitgenodigd tot het voeren van overleg over de wens tot wijziging van de gemeentelijke indeling,


en gaat over tot de orde van de dag.


Boelhouwer

Knops