Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN HET LID VAN BEEK C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 29 Voorgesteld 1 december 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


van mening, dat in het manifest van de commissarissen van de vier randstadprovincies en de burgemeesters van de vier grote steden over de modernisering van de Randstad een acuut bestuurlijk probleem aan de orde wordt gesteld;


overwegende, dat het van het grootste belang is dat ook de Kamer en het kabinet dit probleem erkennen;


overwegende, dat onderzoek op korte termijn door de minister van BZK zou moeten worden gefaciliteerd;


overwegende, dat de «Holland Acht» gevraagd zou kunnen worden, ook zelf met oplossingen te komen;


verzoekt de regering op korte termijn in overleg met de betrokkenen te komen tot een aanpak waarbij de «Holland Acht» in staat wordt gesteld zijn eigen bevindingen en aanbevelingen te formuleren en deze vóór de zomer 2006 aan te bieden aan het kabinet en de Kamer,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Beek

Spies

Van der Ham

Boelhouwer

Van der Staaij

Slob

Duyvendak