Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN HET LID EERDMANS C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 31 Voorgesteld 1 december 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


van mening, dat de inzet van moderne opsporingsmiddelen zoals het tonen van foto’s van verdachten op internetsites van politiekorpsen, de pakkans van criminelen aanmerkelijk kan verhogen;


constaterende, dat op dit moment een aantal korpsen wel op beperkte wijze van internet als opsporingsmiddel gebruik maakt en een aantal korpsen in het geheel niet;


verzoekt de regering in overleg te treden met de korpsen teneinde het gebruik van internet bij het opsporen van verdachten een structurele en uitgebreider karakter te geven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Eerdmans

Algra

Van Schijndel