Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Besluit luchtkwaliteit 2005

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2006

30 175 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 13

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 28 november 2005


Tijdens het onderzoek van de begroting van het ministerie VROM op 2 november jl. heeft het lid de heer Duyvendak gevraagd om de toezending van een interne nota van het Directoraat-Generaal Milieubeheer en het Directoraat-Generaal Ruimte over de mogelijkheden voor de implementatie van de richtlijn Luchtkwaliteit. Bijgaand treft u een kopie van deze nota van 25 april 2005 aan1.

Ik teken bij de inhoud van deze nota aan dat dit stuk dienst heeft gedaan in de verkenning van de implementatiemogelijkheden in de slotfase van de departementale besluitvorming over het ontwerp van het Besluit luchtkwaliteit 2005. Besloten is toen tot een analyse van andere implementatievarianten. Inmiddels is, zoals u bekend, gekozen voor een implementatie bij wet. Daarmee is de inhoud van deze nota ingehaald door de nader gemaakte keuzen. Zoals ik in mijn brief aan u van 31 augustus jl. over de voorbereiding van dit wetsvoorstel heb aangegeven, wordt de kern van de wet een programmatische aanpak van de luchtkwaliteit om deze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn. In het programma worden maatregelen die op een groter gebied betrekking hebben, in beschouwing genomen. Bij de uitoefening van bevoegdheden zal vervolgens getoetst worden op inpasbaarheid binnen het programma. De relatie tussen individuele besluiten en projecten en de grenswaarden wordt daarmee minder direct dan in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Deze keuzen zullen worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het voorstel voor de wet luchtkwaliteit.


De staatsecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. L. B. A. van Geel

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.