Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006

30 300 VI MOTIE VAN HET LID HIRSI ALI C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 84

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 12 december 2005


De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat in de afgelopen tijd verschillende islamitische scholen in opspraak zijn geraakt;


overwegende, dat alle scholen moeten bijdragen aan de integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving;


van oordeel, dat scholen daarom actief onze kernwaarden zoals de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor andersdenkenden en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie moeten overdragen;


van oordeel, dat wanneer een school hiermee strijdig handelt, ouders, docenten en leerlingen dat anoniem moeten kunnen melden bij het Meldpunt discriminatie en extremisme van de onderwijsinspectie;


verzoekt de regering te bevorderen dat de onderwijsinspectie bij elk redelijk vermoeden dat er sprake is van handelen door de school dat strijdig is met de kernwaarden van de democratische rechtsstaat, komt tot een herhaald en onaangekondigd inspectieonderzoek;


en verzoekt de regering de Kamer jaarlijks op de hoogte te stellen van de bevindingen van de inspectie op dit gebied,


en gaat over tot de orde van de dag.


Hirsi Ali

Van de Camp

Kant