Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota «De kenniseconomie in zicht»

27 406 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 61

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 7 december 2005


Bijgaand vindt u de Life Sciences Monitor1. Deze monitor gaat in op de stand van zaken van de uitvoering van het EZ-Actieplan Life Sciences en biedt inzicht in de life sciences sector in Nederland. Daarnaast is de eindevaluatie van het BioPartner-programma opgenomen1. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar het voorwoord op pagina 3 van de Life Sciences Monitor.


De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.