Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Agenda Vitaal Platteland

29 576 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 19

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 21 februari 2006


Hierbij doe ik u het rijksmeerjarenprogramma van de Agenda Vitaal Platteland (MJP2) voor de periode 2007–20131 toekomen, zoals dit is vastgesteld in de Ministerraad van 17 februari 2006. Het MJP2 is een gezamenlijk programma van de ministeries van LNV, VROM, V&W en OCW.


Met dit MJP2 is een belangrijke stap gezet in het verder vormgeven van een nieuw sturingssysteem dat wordt verankerd in de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), waarvan het wetsvoorstel binnenkort bij uw Kamer wordt neergelegd. In dit sturingssysteem (decentraal wat kan, centraal wat moet), krijgen de provincies een sterkere regisseursrol voor de realisatie van het rijksbeleid in het landelijk gebied en wordt het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) geïntroduceerd.

Onder leiding van de provincies bepalen de actoren (gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties) in de gebieden steeds meer zelf wat ze willen met het platteland. Deze veranderingen komen voort uit de wens sneller te komen tot zichtbare resultaten in het landelijk gebied. Dat is nodig, want tot op heden stagneert een snelle ontwikkeling in het landelijk gebied door te veel regelingen met steeds andere voorwaarden.


Het MJP2 is leidend voor de programmering en uitvoering van de gebiedsgerichte realisatie van het rijksbeleid in het kader van het ILG. Het bevat de rijksdoelen voor natuur, recreatie, landschap, landbouw, bodem, water, reconstructie van de zandgebieden en de sociaal-economische vitaliteit, met de bijbehorende rijksmiddelen voor de periode van 2007 tot en met 2013. Rijksdoelen op het gebied van milieu maken hier onderdeel van uit.


Dit MJP2 wordt tevens aangeboden aan de afzonderlijke provincies, want met het uitbrengen ervan start het traject om te komen tot 12 bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies voor de periode 2007–2013. De provincies geven uiterlijk 15 mei 2006 aan welk deel van de rijksdoelen zij willen integreren in hun provinciaal-MJP. De uitwerking hiervan zal aan het eind van dit jaar leiden tot het afsluiten van 7-jarige bestuursovereenkomsten tussen het Rijk en elke afzonderlijke provincie, waarbij afspraken worden gemaakt over te leveren prestaties tussen 2007 en 2013.

Voor monitoring en evaluatie van de bestuursovereenkomsten is in het MJP2 aangegeven welke gegevens bij de jaarlijkse voortgang, de mid-term review en de eindverantwoording van provincies worden verwacht. Het rijk gebruikt deze gegevens voor de rapportage aan de Tweede Kamer.


In het MJP2 een indicatieve verdeling van de prestaties over de 12 provincies aangegeven. Deze verdeling is een voorstel aan de provincies, die tegenvoorstellen kunnen doen. Voor verschillende beleidsdoelen zijn hiertoe in het MJP2 zoekgebieden op kaart aangegeven.


Het MJP2 bevat overigens meer dan alleen de rijksdoelen en -middelen die opgaan in het ILG. Voor rijksdoelen, zoals het realiseren van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en het beheer door Staatsbosbeheer en rijksacties die invulling geven aan haar faciliterende en stimulerende rol, blijft het rijk zelf verantwoordelijk.


De beschikbare rijksmiddelen in dit MJP2 zijn overigens gepresenteerd onder het voorbehoud van de door u vast te stellen voorjaarsnota 2006 en begroting 2007. Daarmee zijn pas dit najaar de definitieve bedragen bekend.


Over de genoemde vervolgstappen zal ik u in de loop van dit jaar nader informeren.


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C. P. Veerman

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.