Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 57 Voorgesteld 6 april 2006

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat de regering naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging in het jaar 2000 nog steeds geen voorstel tot wijziging van de wet aan de Kamer heeft aangeboden;


overwegende, dat geconstateerde knelpunten in de praktijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de lijkschouw, specifieke islamitische gebruiken, de lengte van de grafrusttermijnen en de door de gemeenten gehanteerde tarieven, wijziging van de wet vergen, dan wel bespreking verdienen;


verzoekt de regering nog voor het zomerreces een voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging bij de Kamer in te dienen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Knops

Slob

Tjon A Ten