Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Voetbalvandalisme

25 232 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 50 Voorgesteld 12 april 2006

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat voetbalvandalisme al lange tijd veel schade en breed ongenoegen geeft en de bestrijding daarvan met grote urgentie en voortvarendheid moet plaatsvinden;


voorts overwegende, dat gelet op de veelheid van organen en instanties die hierin een rol hebben, een krachtige en actieve regierol van de kant van de rijksoverheid noodzakelijk is en het van groot belang is dat gemaakte afspraken ook werkelijk worden nagekomen;


constaterende, dat thans door een interdisciplinaire stuurgroep wordt onderzocht of lacunes bestaan in de bestaande regelgeving;


verzoekt de regering vóór 15 juni 2006 te komen met:

– een overzicht van mogelijke aanscherpingen van de geldende wet- en regelgeving terzake van de bestrijding van voetbalvandalisme en het verhaal van de daardoor ontstane schade, alsmede mogelijke verbeteringen in de handhaving van die regels;

– beleidsvoornemens die hierin kunnen voorzien, met het daarbij voorziene tijdpad;

– inzicht in het tijdstip en de wijze van uitvoering van reeds aangekondigde afspraken en beleidsintensiveringen, zoals de aanpassing van de «aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en geweld»;

– een beschrijving van de inzet om een tijdige en effectieve uitvoering van door alle betrokken organen en instanties overeengekomen afspraken te waarborgen;


en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Staaij

Verbeet

Dittrich

Atsma

Van der Sande