Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Emancipatiebeleid

30 420 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 17

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 25 april 2006


Tijdens het overleg met uw Kamer op 29 maart jl. (kamerstuk 30 420, nr. 16) heb ik toegezegd u te informeren over de invulling van mijn rol als coördinerend Minister voor het emancipatiebeleid en de rol van mijn collega bewindslieden bij het verankeren van emancipatie in hun beleid.


Bewindspersonen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt van gendermainstreaming is een verankering van het emancipatiebeleid op de departementen uitgaande van deze eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de bewindspersonen is vergroot in de afgelopen jaren door henzelf aan de Kamer te laten rapporteren over de voortgang van het emancipatiebeleid op hun werkterrein.

Doel van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) is een impuls te geven aan de verankering van emancipatie in het beleidsproces van alle departementen. De VCE houdt alle leden van het kabinet, ook mijzelf als Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een spiegel voor. Het werk van de VCE heeft een proces van hernieuwde bewustwording bij de departementen op gang gebracht. Elk departement moet nu zelf op basis van de tussenrapportages van de VCE tot verbeteringen komen. Daarin wil ik op dit moment niet ingrijpen. Aan het eind van het jaar zal het kabinet op basis van het eindrapport van de VCE de balans op maken en conclusies trekken.


Als coördinerend Minister voor het emancipatiebeleid heb ik een ondersteunende rol. Op de inhoud van het beleid werk ik op onderdelen samen met mijn collega’s aan de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006–2010. Op het proces heb ik aangegeven de aanbevelingen van de VCE ter harte te nemen en de interdepartementale ondersteuningsstructuur en de kennisuitwisseling tussen de departementen te versterken.

Verder heb ik een concreet aanbod voor ondersteuning toegezegd vanuit E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving.


Uw Kamer kan dit jaar nog de verantwoordelijkheid van de vakdepartementen kracht bijzetten door het gesprek aan te gaan met mijn collega-bewindslieden over de uitkomsten van de tussenrapportage van de VCE en de wijze waarop zij verbetering willen gaan aanbrengen in de verankering van emancipatie op hun werkterrein.


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus