Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006

30 300 VI MOTIE VAN HET LID WEEKERS C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 162 Voorgesteld 17 mei 2006

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat thans in zedenzaken veelal taakstraffen worden geƫist, omdat dit de mogelijkheid biedt van een behandeling parallel aan de taakstraf, terwijl dit bij een gevangenisstraf niet mogelijk zou zijn;


overwegende, dat dit strafbeleid niet aansluit bij de ernst van het delict;


overwegende, dat het wettelijk strafmaximum voor onder meer het bezit van kinderporno wordt verhoogd teneinde een verruiming van de opsporingsbevoegdheden mogelijk te maken;


overwegende, dat de aangekondigde verhoging van het strafmaximum niet alleen noodzakelijk is voor de verruiming van opsporingsbevoegdheden, maar ook als signaal moet dienen dat het bezit van kinderporno ook daadwerkelijk strenger wordt bestraft;


verzoekt de minister van Justitie te bevorderen

1. dat via de aanwijzingen van het college van Procureurs-Generaal een beleid wordt ingezet om strengere straffen te eisen in kinderpornozaken;

2. de mogelijkheden te openen, respectievelijk uit te breiden om parallel aan gevangenisstraf ook te behandelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Weekers

De Pater-van der Meer

Van der Staaij

Arib