Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Toekomst van de nationale luchthaven

26 959 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 118

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 23 mei 2006


Hierbij bied ik u de derde voortgangsrapportage aan van het project Geluidsisolatie Schiphol conform de procedureregeling Grote Projecten.1 Het rapport beslaat de periode 1 juli t/m 31 december 2005. Het heeft betrekking op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van geluidshinder en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Verder wordt gerapporteerd over de financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol. De kosten van deze projecten worden grotendeels op de luchtvaartsector verhaald.


In deze brief wil ik graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen:

GIS-2

Van de 8411 objecten die conform de scope naar verwachting worden geïsoleerd, zijn er tot 31 december 2005 6871 opgeleverd. In 2006 worden de resterende objecten geïsoleerd, met uitzondering van woningen waarvan de uitvoering wegens problemen (constructief gebrek, bezwaar- en beroepsprocedure) meer tijd in beslag neemt. Deze woningen zullen begin 2007 worden afgerond en zijn in de voortgangsrapportage nader gespecificeerd.


In het kader van de besluitvorming over de afronding van GIS-2 in januari 2005 is met eigenaren van 1272 woningen buiten de LIB2004-contour overeengekomen dat hun woningen alsnog worden geïsoleerd. In overleg met deze eigenaren is het aan te brengen isolatiepakket bepaald. Het merendeel van hen heeft ingestemd met het isolatievoorstel van mijn uitvoeringsorganisatie. Zij krijgen een pakket dat vergelijkbaar is met dat van objecten aan de rand van het LIB2004.

GIS-3

Eind augustus 2005 heb ik u geïnformeerd over mijn besluit om GIS-3, evenals GIS-2, onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat regionale dienst Noord-Holland te laten uitvoeren (Kamerstuk 2004–2005, 26 959, nr. 103). In de eerste helft van 2006 wordt de bestaande organisatie voor GIS-2 omgevormd tot een projectorganisatie GIS-3. De lijn die bij GIS-2 is ingezet met structuurverbeteringen op het gebied van werkwijze, communicatie en bedrijfsvoering, zal worden voortgezet. In de volgende verslagperiode zal ik nader over de uitvoeringsaspecten van GIS-3 rapporteren.


De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.