Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Help

Wat is de Rijksbegroting?

De overheidsuitgaven moeten ieder jaar worden vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer. De minister van Financiën dient namens de regering ieder jaar op Prinsjesdag de begrotingsvoorstellen van alle ministers voor het komende jaar in bij de Tweede Kamer. Deze voorstellen samen vormen de Rijksbegroting.

Hoe werkt de site?

De informatie op deze internetsite is per jaar onderverdeeld in de fasen van het begrotingsproces. Het begrotingsproces wordt onderverdeeld in drie fasen: voorbereiding, uitvoering en verantwoording. De begrotingsfasen van verschillende jaren overlappen elkaar. Zo speelt in 2010 de verantwoordingsfase van 2009, de uitvoeringsfase van 2010 en de voorbereidingsfase van 2011. Voor de overzichtelijkheid is gewerkt vanuit een schematisch overzicht per begrotingsjaar.

Het begrotingsproces

Voorbereiding:

Op Prinsjesdag worden de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. De Miljoenennota is een algemene toelichting op de Rijksbegroting en biedt een samenvatting van de belangrijkste plannen uit de departementale begrotingen en de financiële gevolgen daarvan.
De begrotingen van alle departementen worden in de vorm van een wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede en de Eerste Kamer. Net als ieder ander wetsvoorstel is een begroting opgebouwd uit artikelen. Ieder artikel staat voor een beleidsdoel dat de regering wil bereiken.

Uitvoering:

Nadat de begroting is goedgekeurd kan het beleid worden uitgevoerd en uitgaven worden gedaan. De Tweede Kamer wordt via budgettaire nota’s zoals de Voorjaar- en de Najaarsnota op hoogte gehouden van ontwikkelingen rond de uitvoering. Door middel van suppletore wetten kunnen tegelijkertijd eventuele aanpassingen van de begrotingen ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verantwoording:

Na afloop van het begrotingsjaar maakt ieder ministerie het jaarverslag op. Voor ieder jaarverslag moet een slotwet worden ingediend. Het jaarverslag is het spiegelbeeld van de begroting. Hierin wordt per begrotingsartikel ingegaan op de vraag of het gestelde beleidsdoel is bereikt, welke activiteiten ondernomen zijn, welke prestaties geleverd zijn en wat dat gekost heeft. De minister van Financiën stelt het Financieel Jaarverslag (FJR) van het Rijk op. Het FJR blikt terug op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet. In een Verantwoordingsbrief licht de minister-president namens het kabinet de behaalde beleidsresultaten toe.