Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Art.

Naam artikel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Geheel artikel?

1

Volksgezondheid

             

Nee

 

Gezondheidsbescherming

         

X

   
 

Ziektepreventie

               
 

Gezondheidsbevordering

               
 

Ethiek

         

X

   

2

Curatieve Zorg

             

Nee

 

Kwaliteit en veiligheid

               
 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid

       

X

     
 

Bevordering werking van het stelsel

       

X

     

3

Langdurige zorg en ondersteuning

             

Nee

 

Stimuleren participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

               
 

Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

   

X

         

4

Zorgbreed beleid

             

Nee

 

Positie cliënt

     

X

       
 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

     

X

       
 

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

               
 

Inrichten uitvoeringsactiviteiten

               
 

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

               

5

Jeugd

   

X

       

Ja

6

Sport en bewegen

     

X

     

Ja

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

             

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

             

1. De beleidsdoorlichting voor artikel 5.1 stond gepland voor verzending in 2014. De vertraging is in grote mate te wijten aan de invoering van de Jeugdwet, waaraan destijds de noodzakelijke prioriteit werd gegeven en een groot beroep deed op de capaciteit van het apparaat. De doorlichting is begin 2015 aan de Tweede Kamer verzonden (TK 32 772, nr. 3).

2. De meest recente meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen vindt men hier.

3. In de bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek worden overige onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, evenals ander beleidsonderzoek vermeld.